Qualitätssicherung Nacharbeit Resident-Tätigkeit

 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH

1.      Všeobecné informace a oblast platnosti

1.1 Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH poskytuje služby zajišťování kvality pro své zákazníky z průmyslu (dále jen „zákazník“). Veškerá plnění ze smluv o dílo, dodávky nebo služby (dále dohromady také “plnění”) a nabídky společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH jsou uskutečňovány výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).
 
1.2. Tímto výslovně nesouhlasíme s platností případných podmínek zákazníka, které se odlišují od těchto VOP nebo jim odporují. Takovéto podmínky nejsou součástí smlouvy, ledaže by společnost Qualitätssicherung SQS GmbH výslovně a písemně s jejich platností souhlasila.

1.3. Tyto VOP platí pouze pro právní styk se společnostmi ve smyslu § 14 německého Občanského zákoníku (BGB), právnickými osobami veřejného práva nebo veřejně právními zvláštními fondy.

1.4. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH a zákazník sjednávají, že tyto VOP neplatí pouze pro jejich první zakázku. Tímto se výslovně sjednává aplikace těchto VOP pro veškerou další obchodní činnost.

1.5. Vedlejší úmluvy, ujištění a změny smluv, zejména jednostranná prohlášení, vyžadují písemnou formu. To platí i pro zřeknutí se písemné formy.


2. Nabídky, podklady pro nabídky a uzavření smlouvy, rozsah plnění

2.1. Nabídky společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH nebo předběžné kalkulace nákladů jsou vždy otevřené a nezávazné, dokud je společnost Qualitätssicherung SQS GmbH neoznačí výslovně písemně za závazné.

2.
2. Ke smlouvě dojde pouze tehdy, pokud společnost Qualitätssicherung SQS GmbH přijme zakázku zákazníka, ke které došlo telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo písemně, písemným potvrzením zakázky (také e-mailem nebo telefaxem), jiným výslovným potvrzením nebo skutečným provedením plnění na základě těchto VOP.

2.3. Na přání společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH je k důkazním účelům zákazník povinen zaslané potvrzení zakázky s dohodnutým popisem plnění ještě jednou potvrdit vlastnoručním podpisem.

2.4. Rozsah plnění vyplývá z popisu plnění v potvrzení zakázky. Ten bude definován a upřesněn na základě údajů a směrnic zákazníka.

2.5. Rozsah plnění může obsahovat následující dílčí moduly, které mohou být objednány vcelku nebo také jednotlivě:
-třídění, zkušební práce a hledání vad u poskytnutých dílů na základě požadavků na kvalitu stanovených a dokumentovaných zákazníkem, formou služby (zkoušky mohou být objednány jako funkční zkoušky, vizuální zkoušky či měření resp. kompletní zkoušky nebo zkoušky namátkové).
-dokončovací a doplňkové práce (rework) u vadných dílů formou plnění ze smlouvy o dílo, aby byly splněny požadavky na kvalitu stanovené a dokumentované zákazníkem
-zajištění/zhotovení potřebných nástrojů formou plnění ze smlouvy o dílo
-zhotovení nových dílů na základě požadavků na kvalitu stanovených a dokumentovaných zákazníkem formou dodávky ze smlouvy o dílo
-plnění definovaná v individuálním případě, buď formou služby nebo formou plnění ze smlouvy o dílo.
-Vyplynou-li během provádění zakázky změny nebo rozšíření stanoveného rozsahu plnění nebo budou-li objednány další dílčí moduly, musí být tyto předem dodatečně a písemně dohodnuty (také prostřednictvím e-mailu nebo telefaxu).


3. Provedení smlouvy

3.1. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH provádí převzatá plnění podle aktuálního stavu techniky a za pomoci kvalifikovaných pracovníků. Dohled nad pracovníky Qualitätssicherung SQS GmbH a oprávnění udílet jim pokyny přísluší pouze této společnosti.

3.2. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH může svá dlužná plnění nechat provést třetími subjekty. Tyto subjekty jsou přitom vázány povinnostmi, které byly sjednány společností Qualitätssicherung SQS GmbH vůči zákazníkovi.

4. Povinnosti a součinnost zákazníka

4.1. Zákazník poskytne společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH veškeré informace, podklady, data, vzorky a plány, které jsou potřebné k provedení smluvního plnění, včas k termínu zahájení prací, zajistí veškerá úřední či jiná povolení resp. schválení a poskytne veškerou ostatní součinnost (např. instruktáže). Zákazník udělí společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH veškeré požadované a potřebné informace.

4.2. Zákazník má povinnost zajistit, aby byly prostory, systémy a předměty, které jsou u zákazníka nutné k provedení smlouvy, při zahájení zakázky k dispozici společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH a aby byly přístupné pro pracovníky společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH nebo pro její pověřené pomocníky po dobu provádění zakázky.

4.3. Zákazník se musí postarat o to, aby místo provedení zakázky odpovídalo všeobecným a případně zvláštním bezpečnostním předpisům. V případě, že na místě provedení zakázky platí zvláštní úřední bezpečnostní předpisy nebo jiná nařízení, která mají na místě význam pro činnost společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH, tak na to musí zákazník společnost Qualitätssicherung SQS GmbH včas před začátkem provádění zakázky upozornit a musí pracovníky společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH nebo jejich pomocníky příslušným způsobem na místě instruovat.

4.4. Zákazník poskytne pro pracovníky a pomocníky společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH bezplatně přiměřené pracovní místnosti a místnosti na odpočinek, sanitární zařízení a zvláštní ochranný oděv a ochranné pomůcky.

4.5. Zákazník se zavazuje k tomu, že se nebude ucházet o zaměstnankyně ani zaměstnance firmy Qualitätssicherung SQS GmbH, resp. že je během maximálně 12měsíční lhůty po ukončení jejich pracovního poměru s firmou Qualitätssicherung SQS GmbH nezaměstná.
Zákazník se navíc zavazuje k tomu, že zaměstnankyně a zaměstnance nebude zaměstnávat ani prostřednictvím smlouvy o přenechání zaměstnanců v průběhu 12 měsíců po ukončení pracovního poměru s firmou Qualitätssicherung SQS GmbH.
Pokud se zákazník proviní proti klauzuli o ucházení se o zaměstnance a/nebo o jejich zaměstnání, pak se firmě Qualitätssicherung SQS GmbH zavazuje k zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 eur, slovy patnácttisíc eur.


5. Doba plnění a vyšší moc

5.1. Dodržení dohodnutých lhůt a termínů plnění předpokládá to, že zákazník poskytne včas veškerou součinnost, která je od něj zejména podle bodu č. 3 vyžadována. Dojde-li na základě zmeškání zákazníka k přerušením nebo k průtahům při uskutečňování plnění, prodlužují se případně dohodnutá období plnění a termíny o dobu tohoto průtahu resp. přerušení.

5.2. Nepředvídané, nezamezitelné události a události, které nemohou strany ovlivnit a za které nejsou zodpovědné, resp. události z vyšší moci, např. válka, přírodní katastrofy nebo pracovní stávky, zprošťují společnost Qualitätssicherung SQS GmbH povinnosti plnění po dobu jejich trvání. Dohodnuté lhůty plnění se prodlužují o dobu této poruchy; nastane-li takováto porucha, tak bude zákazník přiměřeným způsobem informován.

5.3. Pokud dojde k průtahům nebo k přerušením, za které je zodpovědný zákazník, tak zákazník také hradí náklady eventuálního čekání, další náklady na příjezd a odjezd a ostatní případné navíc vzniklé náklady.

5.4. Nároky zákazníka na náhradu škody z důvodu zpožděné dodávky nebo zpožděného plnění jsou vyloučeny. To neplatí, pokud má společnost Qualitätssicherung SQS GmbH předepsané ručení v případech úmyslu, hrubé nedbalosti nebo újmy na životě, na těle a na zdraví nebo při závažném porušení smlouvy, zejména pokud je při větších průtazích ohrožen účel smlouvy. V případě zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti nebo hrubé nedbalosti je ručení společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH za prodlení s dodávkou omezeno na předvídatelnou škodu, která by vznikla v typickém případě.

5.5. Zákazník může při průtazích plnění v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud je za tyto průtahy dodávky zodpovědná společnost Qualitätssicherung SQS GmbH. Zákazník je povinen na požádání společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH prohlásit během přiměřené lhůty, zda z důvodu těchto průtahů od smlouvy odstoupí nebo na plnění trvá.

5.6. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH se vždy snaží o to, aby dodržela dohodnuté termíny dodávek a plnění. Nastanou-li u společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH překážky v důsledku výsostných opatření a/nebo událostí, za které není společnost Qualitätssicherung SQS GmbH zodpovědná, nebo nedojde-li průkazně bez jejího zavinění k dodávkám od subdodavatele, je společnost Qualitätssicherung SQS GmbH oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být prohlášeno vůči zákazníkovi písemně. Ten v takovém případě nemá nárok na náhradu škody.


6. Zodpovědnost společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH při poskytování služeb

6.1. Směrodatné pro rozsah zkoušek společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH jsou – pokud nebylo dohodnuto nic jiného – podklady a výkresy poskytnuté společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH zákazníkem, zejména tolerance v nich uvedené.

6.2. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH provádí zkoušky a třídění poskytnutých dílů s tou největší možnou péčí, nezaručuje však absolutní (100%ní) bezchybnost těchto tříděných resp. zkoumaných dílů.


7. Záruka, prohlídka a přejímka u dodávek a plnění ze smlouvy o dílo

7.1. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH zaručuje, že reworkované nebo nově zhotovené díly či nástroje splňují technické parametry zadané zákazníkem se zohledněním přípustných tolerancí. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH výslovně neověřuje, zda jsou parametry a zadání zákazníka správné a funkčně vyhovující.

7.2. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH zejména nezaručuje to, že se reworkovaný nebo nově zhotovený díl, který odpovídá parametrům zákazníka, funkčně nebo opticky včlení do sestavené věci zákazníka nebo třetího subjektu.

7.3. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH neověřuje, zda jsou výkresy, dokumentace nebo konstrukční podklady přenechané zákazníkem bezchybné nebo zda se u dílů, které mají být podle parametrů zákazníka reworkovány nebo nově zhotoveny, vyskytují konstrukční nedostatky.

7.4. Zákazník má povinnost prohlédnout resp. převzít reworkované nebo nově zhotovené díly nebo nástroje neprodleně po oznámení společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH o dokončení práce. Pokud zákazník očividné nebo snadno rozpoznatelné závady při řádné namátkové prohlídce nebude okamžitě – nejpozději do 5 dnů – reklamovat, je plnění považováno za převzaté resp. dodané nově zhotovené díly za schválené.

7.5. Ukáže-li se závada později, tak musí být tato závada neprodleně po jejím zjištění oznámena společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH; jinak zákazník ztrácí svá práva na záruku.

7.6. Záruční nároky zákazníka se promlčují za jeden rok od oznámení dokončení práce, resp. dodání dílů, pokud zákon nestanovuje závazně delší promlčecí lhůtu, například v případech úmyslně zamlčených nedostatků nebo převzetí jakostní záruky, kde zůstávají další nároky zákazníka nedotčeny.

7.7. Společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH musí být poskytnuta minimálně dvakrát příležitost náhradního plnění během přiměřené lhůty. Pokud jej zákazník odmítne, je společnost Qualitätssicherung SQS GmbH osvobozena od povinnosti odstranění závad.

7.8. Nároky zákazníka z důvodu nákladů potřebných k účelům náhradního plnění, zejména nákladů na dopravu, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se tyto náklady zvýší v důsledku toho, že byl předmět náhradního plnění přemístěn na jiné místo, ledaže by toto přemístění odpovídalo použití předmětu k jeho stanovenému účelu. Pokud díly resp. objemy, které byly předmětem plnění ze smlouvy o dílo společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH a které jsou předmětem dodatečné opravy, byly již vydistribuovány a dodatečná oprava společností Qualitätssicherung SQS GmbH je tak vyloučena, tak může být tato dodatečná oprava provedena cizím třetím subjektem pouze po písemném souhlasu společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH. Přitom musí zákazník jasně definovat rozsah a náročnost dodatečné opravy a prokázat nutnost této opravy.

7.9. Pokud se náhradní plnění navzdory dvojí možnosti nepovede, tak může zákazník nehledě na případné nároky na náhradu škody odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu.

7.10. Nároky na odstranění nedostatků se nevztahují na nepatrné odlišnosti od dohodnuté jakosti nebo pouhá nevýznamná ovlivnění použitelnosti, na pouhé přirozené opotřebení nebo škody, které vzniknou po přechodu rizik v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného zatížení, nevhodnými provozními prostředky nebo na základě vnějších vlivů, které nebyly po smlouvě předpokládány. Pokud zákazník nebo třetí osoba provedla na věci neodborné změny, zpracování nebo opravy, tak pro ně a pro následky z toho vzniklé neexistují žádné nároky z důvodu závad.

7.11. Zákazník nesmí záruční nároky vůči společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH postoupit bez jejího předchozího souhlasu.

8. Ceny, platební podmínky

8.1. Pokud smluvní partneři nedohodli individuálně ceny za jednotlivá plnění, platí vždy ceník společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH platný v okamžiku uzavření smlouvy. K cenám se připočítává zákonná daň z obratu.

8.2. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH je oprávněna vystavovat týdenní zálohové faktury.

8.3. Faktury společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH budou uhrazeny ve lhůtě deseti dnů od jejich vystavení bez jakékoliv srážky, ledaže by byla výslovně dohodnuta delší platební lhůta. Po uplynutí této platební lhůty je zákazník v prodlení s platbou, aniž by to vyžadovalo jakékoliv upozornění na faktuře nebo upomínku. V případě prodlení je společnost Qualitätssicherung SQS GmbH oprávněna požadovat úroky z prodlení podle § 288 německého Občanského zákoníku. Pokud společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH prokazatelně vznikla vyšší škoda, je oprávněna ji uplatnit.

8.4. Platba je považována za splněnou teprve tehdy, když byla částka pohledávky neodvolatelně připsána na účet společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH.

8.5. Postoupení pohledávky vůči společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH poddlužníkovi nebo faktoringové bance je vyloučeno.

9. Započtení a zadržovací právo

9.1. Zákazník může proti nárokům společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH započítat pouze nesporné, pravomocně zjištěné nebo společností Qualitätssicherung SQS GmbH uznané protipohledávky.
9.2. Zadržovací právo může zákazník uplatnit pouze s protinároky z toho samého smluvního poměru.

10. Ostatní ručení

10.1. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH ručí za nároky zákazníka na náhradu škody:
o které se zakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti zástupců nebo pomocníků společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH,
o pro újmu na životě, na těle a na zdraví,
o pokud společnost Qualitätssicherung SQS GmbH závadu úmyslně zamlčela nebo převzala záruku za jakost zboží, podle zákonných ustanovení.

10.2. V případě porušení podstatných smluvních povinností, které se nezakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, je ručení společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH co do výše omezeno na smluvně typickou, předvídatelnou škodu.

10.3. Podstatné smluvní povinnosti jsou ty, jejichž splnění je nutné k dosažení cíle smlouvy. Nepřímé škody, ušlý zisk a ostatní následné škody, které jsou následkem závad na předmětu dodávky, jsou nahraditelné pouze tehdy, pokud byly v typickém případě předvídatelné.

10.4. Jinak je ručení společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH – pokud z těchto obchodních podmínek nevyplývá nic jiného – vyloučeno.

10.5. Změna důkazního břemene na újmu zákazníka není s výše uvedenými ustanoveními spojeno.

10.6. Pokud škodu převezme pojišťovna společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH, poskytne společnost Qualitätssicherung SQS GmbH zákazníkovi pojistné plnění v celém rozsahu. Výše uvedená ustanovení platí adekvátně pro osobní ručení zákonných zástupců a osob, jejichž služeb využije společnost Qualitätssicherung SQS GmbH ke splnění svých povinností.

10.7. Výše uvedená ustanovení platí pro veškeré nároky zákazníka na náhradu škody, lhostejno, z jakého právního důvodu, zejména pro porušení povinností z dlužního vztahu a z nepovoleného jednání; s výjimkou nároků na náhradu škody v důsledku prodlení, které jsou odděleně upraveny v bodu č. 5.

10.8. Případné vlastní nároky vůči třetím subjektům postoupí společnost Qualitätssicherung SQS GmbH zákazníkovi, pokud bude tento sám nárokován.


11. Ochranná práva, výkresy, vzorky

11.1. Zákazník ručí společnosti Qualitätssicherung SQS GmbH za to, že provedením zadaných plnění a používáním poskytnutých výkresů, vzorků nebo podobných prováděcích předpisů či příkazů nebudou porušena tuzemská či zahraniční ochranná práva třetích osob, zejména patentová a známková práva a práva ochrany vzorů.

11.2. Zákazník musí v případě, že třetí osoby uplatní nároky z takovýchto porušení práv, zprostit společnost Qualitätssicherung SQS GmbH veškerých požadavků těchto třetích osob.

11.3. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH nepřebírá ručení za ztrátu nebo poškození poskytnutých nástrojů, výkresů, vzorků, zařízení a předaných předmětů. Pokud by si zákazník pro toto přál pojištění, tak bude takovéto pojištění uzavřeno pouze z pověření a na náklady zákazníka.


12. Konečná ustanovení

12.1. Výlučným místem soudu pro všechny spory vyplývající přímo či nepřímo ze smluvních vztahů uzavřených společností Qualitätssicherung SQS GmbH na základě těchto VOP je Lipsko. Společnost Qualitätssicherung SQS GmbH je však také oprávněna podat žalobu v sídle zákazníka nebo v jakémkoliv jiném zákonem stanoveném místě soudu.

12.2. Pro smluvní vztahy uzavřené společností Qualitätssicherung SQS GmbH na základě těchto VOP platí výlučně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

12.3. Pokud by nějaké ustanovení v těchto obchodních podmínkách nebo ustanovení v rámci ostatních dohod bylo neúčinné nebo se stalo neúčinným, tak je tím nedotčena účinnost všech ostatních ustanovení a ujednání.


Verze: leden 2016

 

PDF Download

 


Home Zertifikat Unsere AGB:

AGB deutsch   AGB englisch   AGB polnisch  

      Datenschutz